Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

CÔNG TY LUẬT TNHH VINCO
 Luật VINCO
Mục lục [ Ẩn ]

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Để giải đáp cho vấn đề này thì Luật Vinco sẽ giải đáp thắc mắc về Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất qua bài viết dưới đây:


Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 257/2016/TT-BTC
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Luật đất đai 2013

Những trường hợp sử dụng đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Đơn đăng ký biến động đất đai sẽ được thực hiện đối với các trường hợp đã đăng ký hoặc với trường hợp đã được cấp GCN QSDĐ đã được quy định.

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, , thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Góp vốn hay thế chấp bằng quyền sử dụng đất…
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu đã thay đổi thông tin về tên.
 • Có sự thay đổi về một số nội dung như kích thước, diện tích….
 • Có thay đổi về tài sản gắn với đất so với các nội dung đã ký kết.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cùng với thời gian sử dụng đất.
 • Có thể chuyển từ hình thức thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.
 •  Có thể chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản khác gắn liền với quyền của chồng hoặc vợ sang quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của cả hai.
 • Chia tách quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn với tổ chức, hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hay là của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung có gắn liền với đất.
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

   


Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: .........................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): .......................................................................................................................

…………………………………………….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….……….………...;………………………….……….………...;………………………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

        Tôi     có nhu cầu cấp GCN mới              không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                 …, ngày ... tháng …. năm...

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                           

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai

Phần kính gửi: bạn cần phân biệt rõ nơi đăng ký ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất (Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện nơi có đất).

Phần Địa chỉ: Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Phần Thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.
 • Ngày cấp giấy Chứng nhận.

Về Nội dung biến động

Phụ thuộc vào lý do biến động mà ghi nội dung biến động cho chính xác:

Ví dụ:

- Thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như: Loại nhà, diện tích xây dựng…

- Đính chính thông tin trên giấy chứng nhận: Ví dụ sai tên thì phải ghi tên sai theo đúng giấy chứng nhận và tên chính xác cần sửa.

Lý do biến động

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà ghi lý do biến động cho chính xác, cụ thể :

 •  Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Gia hạn sử dụng đất;
 •  Đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân;
 • Thay đổi địa chỉ;
 • Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;
 • Thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai;
 • Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn

 • Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
 • Tùy thuộc vào từng trường hợp mà nộp các giấy tờ khác theo từng trường hợp như:

Gia hạn sử dụng đất thì có quyết định gia hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Trên đây là toàn bộ những thông tin do Luật Vinco cung cấp về vấn đề Lệ phí cấp sổ đỏ cho chung cư mới nhất năm 2023. Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về đất đai quý độc giả vui lòng liên hệ:

LUẬT VINCO

Địa chỉ: Phòng 4.2, tầng 4, Ô số 22-23 LK 9, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, số 23 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. hà Nội

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 086 968 3668

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 086 968 3668

– Email: luatvinco@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 

Xếp hạng: 2 (1 bình chọn)
Đặt câu hỏi cho luật sư

Hãy đặt câu hỏi tại đây để nhận sự tư vấn từ Luật sư của VINCO

Bình luận